[Ieee_vis_open_positions] PhD scholarships in AI focused on visualisation and immersive analytics.

Jonathan Roberts j.c.roberts at bangor.ac.uk
Fri Feb 18 11:38:22 CET 2022


We have two fully funded PhD positions in the area of Artificial Intelligence machine learning and advanced computing; with projects focused on visualisation and immersive analytics. Available to start October 2022.

The PhD scholarships run for 4 years, and are suitable for graduates with a keen interest in AI algorithms for data analytics, visualisation and image analysis. The scholarships are open to non UK students.

Deadline 22nd February 2022.

https://www.bangor.ac.uk/courses/postgraduate-research/artificial-intelligence-machine-learning-and-advanced-computing-phd

with best regards
Jonathan

—
Visualisation and Data Modelling Group, Bangor University
Prof Jonathan C. Roberts
Dr Panagiotis Ritsos
Dr William Teahan
Dr Franck VidalProf Jonathan C. Roberts
Athro mewn Delweddu & Cyfarwyddwr Effaith ac Ymgysylltu
Ysgol Cyfrifiadureg a Pheirianneg Electronig

E-bost: j.c.roberts at bangor.ac.uk. Twitter @jcrbrts<mailto:j.c.roberts at bangor.ac.uk.%20Twitter%20 at jcrbrts>
Ffôn: 01248 382725<tel:01248%20382725>

Prof Jonathan C. Roberts
Professor in Visualisation & Director of Impact and Engagement
School of Computer Science and Electronic Engineering

Email: j.c.roberts at bangor.ac.uk. Twitter @jcrbrts<mailto:j.c.roberts at bangor.ac.uk.%20Twitter%20 at jcrbrts>
Phone: 01248 382725<tel:01248%20382725>

[X]<https://www.bangor.ac.uk/>
Mae croeso i chi gysylltu gyda'r Brifysgol yn Gymraeg neu Saesneg

You are welcome to contact the University in Welsh or English

Rhif Elusen Gofrestredig 1141565 - Registered Charity No. 1141565

Gall y neges e-bost hon, ac unrhyw atodiadau a anfonwyd gyda hi, gynnwys deunydd cyfrinachol ac wedi eu bwriadu i'w defnyddio'n unig gan y sawl y cawsant eu cyfeirio ato (atynt). Os ydych wedi derbyn y neges e-bost hon trwy gamgymeriad, rhowch wybod i'r anfonwr ar unwaith a dilewch y neges. Os na fwriadwyd anfon y neges atoch chi, rhaid i chi beidio a defnyddio, cadw neu ddatgelu unrhyw wybodaeth a gynhwysir ynddi. Mae unrhyw farn neu safbwynt yn eiddo i'r sawl a'i hanfonodd yn unig ac nid yw o anghenraid yn cynrychioli barn Prifysgol Bangor. Nid yw Prifysgol Bangor yn gwarantu bod y neges e-bost hon neu unrhyw atodiadau yn rhydd rhag firysau neu 100% yn ddiogel. Oni bai fod hyn wedi ei ddatgan yn uniongyrchol yn nhestun yr e-bost, nid bwriad y neges e-bost hon yw ffurfio contract rhwymol - mae rhestr o lofnodwyr awdurdodedig ar gael o Swyddfa Cyllid Prifysgol Bangor.

This email and any attachments may contain confidential material and is solely for the use of the intended recipient(s). If you have received this email in error, please notify the sender immediately and delete this email. If you are not the intended recipient(s), you must not use, retain or disclose any information contained in this email. Any views or opinions are solely those of the sender and do not necessarily represent those of Bangor University. Bangor University does not guarantee that this email or any attachments are free from viruses or 100% secure. Unless expressly stated in the body of the text of the email, this email is not intended to form a binding contract - a list of authorised signatories is available from the Bangor University Finance Office.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listserv.uni-tuebingen.de/pipermail/ieee_vis_open_positions/attachments/20220218/121b674b/attachment-0001.html>


More information about the ieee_vis_open_positions mailing list